รายละเอียด

การฝึกเบื้องต้นเบื้องต้นทางวิศวกรรม / Fundamental of Engineering Training

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกเบื้องต้นเบื้องต้นทางวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การฝึกเบื้องต้นเบื้องต้นทางวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน