รายละเอียด

สมองกลฝังตัว / embedded system

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32014318
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สมองกลฝังตัว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : embedded system
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - สมองกลฝังตัว

อาจารย์ผู้สอน