รายละเอียด

ระบบอัตโนมัติ / Automatic System

  • 13 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบอัตโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automatic System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรซีเควนซ์ การใช้แผนผังคาร์นาฟในการออกแบบวงจรลอจิก อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ การต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน การวางระบบยูทีลิตี้ที่จำเป็นสำหรับระบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาสำหรับระบบอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

รายวิชา - ระบบอัตโนมัติ

- การควบคุมเชิงตรรกะ (Logic Control)

- การควบคุมแบบ เปิด-ปิด (On-Off Control)

- การควบคุมแบบ PID

- การควบคุมแบบตรรกะคลุมเครือ (Fuzzy Logic Control)

- การควบคุมด้วย PLC

- ภาษา Instruction List (IL)

- ภาษา Structured Text (ST)

- ภาษา Function Block (FB

- ภาษา Ladder Diagram (LD)

ความเชื่อมโยงของ Karnaugh Map, Logic Gate และ Ladder Diagram

ระบบคอมพิวเตอร์

Distributed Control System (DCS)

Supervisory Control And Data Acquisition System (SCADA)

ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยงาน CAD, CAE, CAM, CNC

อุปกรณ์ควบคุมฝังตัว (Embedded Controller)

อาจารย์ผู้สอน