รายละเอียด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / Sustainable Tourism

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13010012
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sustainable Tourism
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนะนำรายวิชา ประเมินความรู้ก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- กรอบแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- รูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 2 แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ข้อควรคำนึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม

บทที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
- ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- ความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม มอบหมายงาน

บทที่ 4 การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
- แนวคิดการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- นักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
- แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

บทที่ 5 การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
- องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว
- แนวคิดการพัมนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ปัจจัยในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 12 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
- องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 14 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
- เป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
- ประเภทของกิจกรรมกีฬาและบันเทิง
- องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย

บทที่ 15 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ประเภทและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- รูปแบบบริการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย

บทที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
- คุณสมบัติและหน้าที่ของสิ่งแวดล้อม
- ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
- การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 7 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น
- ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น
- การประเมินศักยภาพความพร้อมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 8 การพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว
- การให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- รูปแบบของการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำสื่อความหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- การจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหรือวัฒนธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 9 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามหลักช่วงชั้นโอกาสทางนันทนาการ
- ความหมายและประโยชน์ของหลักช่วงชั้นโอกาสทางนันทนาการในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การแบ่งเขตพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- แนวทางการจัดการเขตพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การจัดกิจกรรมนันทนาการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 10 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- แนวทางปฏิบัติและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- กิจกรรมและประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- หลักการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 11 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ลักษณะและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย
- นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 11 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ลักษณะและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย
- นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 13 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การให้บริการจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย
- แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน แบบฝึกหัด

อาจารย์ผู้สอน