รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

บทที่ 3 ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน