รายละเอียด

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช / Laboratory in Genetics and Plant Breeding

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21011313
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Laboratory in Genetics and Plant Breeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

อาจารย์ผู้สอน