รายละเอียด

สัมมนาพืชศาสตร์ / Plant Science Seminar

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : 21019498
 • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาพืชศาสตร์
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Science Seminar
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2560

รายละเอียด

 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

(Course Specification)

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์

(Plant Science Seminar)

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

สารบัญ

 

หมวดที่ 1        ข้อมูลทั่วไป                                                                 1

หมวดที่ 2        จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์                                               2

หมวดที่ 3        ลักษณะและการดำเนินการ                                                2

หมวดที่ 4        การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                     3

หมวดที่ 5        แผนการสอนและการประเมินผล                                          7

หมวดที่ 6        ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                      14

หมวดที่ 7        การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา                     14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา

Course Specification

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา           : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา : 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์ (Plant Science Seminar)

2. จำนวนหน่วยกิต: 1 หน่วยกิต (0-2-1)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา:

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน:

    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

         1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  ทิมขำ

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

         โทร.054-710259 ต่อ 1125       E-mail.  Pramoth2550@hotmail.com

      4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  ทิมขำ

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

         โทร.054-710259 ต่อ 1125       E-mail.  Pramoth2550@hotmail.com

          2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  สุรพรไพบูลย์

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

         โทร.054-710259 ต่อ 1125       E-mail.  Pramoth2550@hotmail.com

          3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รุจิพจน์

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์

         โทร.054-710259 ต่อ 1125       E-mail.  Pramoth2550@hotmail.com

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน     : ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

8. สถานที่เรียน: สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 20 ตุลาคม  2560

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา 

1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนา การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การจัดทำรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา นำเสนองานอภิปรายปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ

Study and practice in seminar and seminar components, presentation, discussion and recommendation in seminar or academic conference

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา:

    จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์                  - ชั่วโมง

    จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์             2 ชั่วโมง

    จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง                 1 ชั่วโมง

    จำนวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา                - ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

   - อาจารย์ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในข้อตกลงครั้งแรกของการเรียนการสอน

             - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

          3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ โทร.. 089-6458516

         3.2  e-mail; Pramoth2550@hotmail.com

 

         

 

 

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้

 

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral)

˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

 

 • อธิบายข้อปฏิบัติในวิชาเรียนสัมมนา เช่น หัวข้อสัมมนา การค้นคว้า การส่งหัวข้อ การเขียน ตลอดจนการเข้าชั้นเรียนและระหว่างการสัมมนา
 • อธิบายจรรยาบรรณในการนำผลงานผู้อื่นมาใช้จะต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติเจ้าของผลงาน

1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดเวลา

2. ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3. ความซื่อสัตย์ในการสอบและการทำงานมอบหมาย

2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)

˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา

˜2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา

 

1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

     - ให้นักศึกษาค้นหาเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ อ่านแล้วฝึกสรุปประเด็นหลักๆ ของงาน  (งานรายบุคคล)

      - ฝึกปฏิบัติการอ่านรายงานผลงานวิจัยและจดบันทึกประเด็นสำคัญ (งานกลุ่ม)

2. การสอนแบบตั้งคำถาม

สื่อที่ใช้

1.PowerPoint

2.เอกสารบทความทางวิชาการ

 

1. ข้อสอบอัตนัย

2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการฝึกตีความ

3.คุณภาพงานที่ให้ฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(CognitiveSkills)

˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ

 

ให้สรุปประเด็นหลักจากการศึกษาผลงานทางวิชาการ

กระตุ้นการสร้างคำถามในชั้นเรียน

การตอบคำถามหลังการนำเสนอสัมมนา

ผลงานการจัดทำรายงาน, การนำเสนองาน

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)

˜4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี

˜4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

มอบหมายการจัดสัมมนาในรายวิชาให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดทุกขั้นตอนโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะเท่านั้น ดังนั้น นักศึกษา ระต้องเริ่มตั้งแต่การประชุมปรึกษาหารือ กำหนดการ แบ่งงานกันรับผิดชอบเป็นด้านๆ เช่น ด้านพิธีการและพิธีกร ด้านอาหารเครื่องดื่ม ด้านห้องประชุม สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านประชาสัมพันธ์และต้อนรับ ด้านเอกสารการพิมพ์ จัดการสัมมนาเสร็จสมบูรณ์

 

 1. อาจารย์เข้าร่วมฟังการประชุมเตรียมงานทุกครั้ง
 2. ติดตามการดำเนินงานแต่ละฝ่าย
 3. ประเมินผลจากการจัดงานโดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills)

˜5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม

š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม

˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งงานผ่านระบบออนไลน์
 2. นำเสนองานในชั้นเรียนและสรุปรายงานโดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และมีศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษบ้างอย่างเหมาะสม
 1. ตรวจเช็คการส่งงานผ่านระบบออนไลน์
 2. วัดจากชิ้นงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และห้องสัมมนา

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum  Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาพืชศาสตร์

˜ความรับผิดชอบหลัก šความรับผิดชอบรอง

 

กลุ่มวิชา

วิชาชีพ บังคับ   

1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์

6.ด้านทักษะ

เชิงตัวเลขและการใช้

พิสัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลำดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

21

21019498

สัมมนาพืชศาสตร์

 

˜

 

˜

 

˜

 

š

 

˜

 

š

 

š

 

š

 

˜

 

˜

 

รายวิชา - สัมมนาพืชศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน