รายละเอียด

การบัญชีการเงิน / Financial Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การบัญชีการเงิน

อาจารย์ผู้สอน