รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ / English for Career

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Career
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

Introduction
Course syllabus
Course description

กิจกรรม :

Unit 1 Job Hunting
- Getting Information
- Personality Adjective
- Job Advertisement
- Announcement at Job Fair

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการหางาน

Unit 2 Job Hunting Companies
- Job Advertisement Language
- Company Description
- Email Inquiry for Internship

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียน e-mail การใช้ภาษาในโฆษณาสมัครงาน

Unit 3 Job interviews
- Introductions
- Job Titles


กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด

Unit 3 Job interviews
- Simple C.V.
- Application form
กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติเขียนประวัติส่วนตัวแบบย่อ
- ฝึกปฏิบัติกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

Unit 4 Job interviews
- Describing experience
- Durations, prepositional phrases

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน

Unit 4 Job interviews
- Job duties
- Read a cover letter

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติพูดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
- ฝึกปฏิบัติการอ่านจดหมายสมัครงาน

Job interviews
กิจกรรม : ทดสอบการสอบสัมภาษณ์

Midterm
กิจกรรม : สอบกลางภาค

Unit 5 Communicating on the phone
- Receiving Calls
- Phone Tasks


กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์
- แต่งบทสนทนาการใช้โทรศัพท์
- ฝึกปฏิบัติ

Unit 5 Communicating on the phone
- Phone Messages
- Taking a Message
กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์
- แต่งบทสนทนาการฝากข้อความทางโทรศัพท์
- ฝึกปฎิบัติ

Unit 6 Communicating on the phone
- Meeting arrangements
- Telephone etiquette

กิจกรรม : บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- การใช้โทรศัพท์เพื่อการจัดการประชุม
- มารยาทในการใช้โทรศัพท์
- ฝึกปฏิบัติ

Unit 6 Communicating on the phone
- Phone Call
- E-mail Response to Phone Message

กิจกรรม : บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์
- แต่งบทสนทนา
- ฝึกปฎิบัติ

Unit 7 Powerful Presentation
- Organizational Structures
- Presentation Phrases

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการนำเสนอ

Unit 7 Powerful Presentation
- Presenting a company structure
- Company Introduction

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการนำเสนอแนะนำบริษัท

Giving Presentation
กิจกรรม : ทดสอบการพูดนำเสนอ

Final
กิจกรรม : ทดสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน