รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม / Engineering drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12345
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน